Idén med en körfestival i Lund kom från det lokala körlivet som uppvaktade Lunds kommun hösten 2004. Festivalen tog form i samverkan mellan den kommunalt tillsatta projektgruppen, det lokala körlivet och ett stort antal medarrangörer från Lund, Sverige och Europa.

Var kunde en körfestival passa bättre än i Lund, med sitt historiska och blomstrande körliv? Målsättningarna med festivalen var att stärka Lund som körstad, genom en vartannat år återkommande festival för kör- och kulturlivet lokalt, nationellt och internationellt, att locka en ny och större publik till Lund, att initiera nya scener och öppna dörren för gästande ensembler men också ge möjlighet för Lunds körsångare att ingå i nya sammanhang och nätverk.

Lund Choral Festival har ambitionen att framhålla körsången som konstform och samtidigt ta vara på de enorma krafter som ligger bakom körsången som folkrörelse.

Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år, nu senast 2016. Sedan 2013 arrangerar vi den mindre festivalen ”Kördagar i Lund” i mellanåren, som 2017 fick namnet ”Akademiska kördagar” eftersom den genomfördes under Lunds Universitets pågående 350-årsjubileum.

”… på väg till gratiskonsert med Studentsångarna, en av cirka hundra aktiva körer i Lund. Det är så man häpnar, hundra körer på 110 000 invånare.” 

Cecilia Nebel, Sydsvenskan